Fantasia

Anonymus (Johan Pieterszoon Sweelinck?), Fantasia
Christian Erbach, Fantasia sexti toni
Wilhelm Karges (?), Fantasia
Wilhelm Karges, Fantasia primi toni
Wilhelm Karges, Heinrich Scheidemann, Fantasia
Wilhelm Karges, Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasia
Wilhelm Karges, Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasia (2)
Wilhelm Karges, Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasia d dorian
Jan Pieterszoon Sweelinck, Fantasia (SwWV 254)
Philipp Tietz, Fantasie opus 38