Nun lasst uns Gott dem Herren

Johann Michael Bach, Nun lasst uns Gott dem Herren
Johann Michael Bach, Nun lasst uns Gott dem Herren
Kauffmann/Zachow, Nun lasst uns Gott den Herrn
Johann Philipp Kirnberger, Nun lasst uns Gott den Herren
Johann Michael Bach, Nun lasst uns Gott dem Herren
Kauffmann/Zachow, Nun lasst uns Gott den Herrn