Nun lasst uns Gott dem Herren

Johann Michael Bach, Nun lasst uns Gott dem Herren
Johann Michael Bach, Nun lasst uns Gott dem Herren
Georg Friedrich Kauffmann, Nun lasst uns Gott den Herrn
Johann Philipp Kirnberger, Nun lasst uns Gott den Herren
Johann Michael Bach, Nun lasst uns Gott dem Herren